Kompetencefordelingsplan

– med værdigrundlag og udviklingsperspektiv for Nr. Felding skole.

 

Ledelsesteamets sammensætning:

 

Skoleleder

SFO leder

Souschef skole

Souschef SFO

 

Værdisætning:

Vi finder det vigtigt, at

 

Kvalitetsmål:

Samtidigt finder vi det vigtigt:

 

Ved synlig ledelse forstår vi:

 

 Opgavefordeling:

 

Skoleleder:

 

Souschef skolen:

 

SFO leder:

 

Souschef SFO

Skolesekretær:

Succeskriterier.

Visionen om samarbejdet mellem lærere og pædagoger søges gjort til hverdag.

 

Der arbejdes hen imod selvstyrende team.

 

  1. At personalet oplever ledelsen som synlig og til at komme i kontakt med.
  2. At hvert enkelt medlem af ledelsen oplever mængden af opgaver som rimelig og overkommelig.
  3. At personalet i afdelingen, opfatter ”afdelingslederen” som nærmeste leder.

 

Evaluering:

Evalueringen gennemføres løbende over hele skoleåret og sammenskrives hvert år i marts måned med henblik på eventuelle justeringer fra kommende skoleårs begyndelse.

 

Interne aftaler i Lederteamet:

Dialog, tillid og loyalitet er nøgleord i teamarbejdet.

Det er vigtigt at ledelsen internt tør stille de nødvendige spørgsmål til hinandens handlinger og løsninger ( såvel de positivt kritiske som de ubehagelige) og give tid til at lytte til svarene.

Ledelsesteamet skal være et eksempel på godt teamarbejde, hvilket bl.a. synliggøres ved skriftlighed.

Arbejdet bygger på respekt for den løbende arbejdsrytme/arbejdsbyrde i løbet af skoleåret og igangværende udviklingsprojekter.

 

Visionen:

Samarbejdet mellem lærerne/pædagogerne og ledelsen:

 

På vores skole skal vi have tradition for,

  1. At skolelederen besøger hver klasse min.1 og gerne flere gange årligt. Herudover afsætter skolelederen mindst 2 formiddage pr. måned til at komme på korte besøg – for at se, hvordan elever og ansatte har det. For at følge den pædagogiske udvikling, læringsprocesser hos børnene og forudsætningerne for læringsmiljøet i de enkelte klasser.
  2. At skolelederen /SFO lederen mindst 1 gang hvert år deltager i et møde med hvert enkelt team, hvor han/hun får en fornemmelse af den løbende proces, målbevidsthed hos de ansatte, samt evaluering og dokumentation i det pædagogiske arbejde.
  3. At teamdannelse samt fag – og opgavefordeling foregår ud fra pragmatiske principper, der sikrer, at hver enkelt lærer får så mange timer på én til to årgange, og at den nødvendige faglærerdækning, kan finde sted på alle årgange. Kærlighedsprincippet er klart underordnet ansvaret for helheden.
  4. At teamdannelse for pædagogerne ligeledes foregår ud fra pragmatiske principper. Dvs. fokus mod opgaveløsningen.